Unia Europejska

Szkolenia BUR

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOTOWYM SYSTEMIE FINANSOWANIA W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i w okresie realizacji umowy wsparcia wynosi:

 • dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł,
 • dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł,
 • dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Poziom dofinansowania wynoszący maksymalnie 70%:

 1. gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
 2. gdy przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.

Poziom dofinansowania wynoszący maksymalnie 80%:

 1. prowadzenie działalności w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 2. gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego),
 3. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, do których należą:
 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe,
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wyłączenia z dofinansowania: 

 1. na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 2. na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 3. na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 4. na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
  • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. gdy koszt usługi rozwojowej obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 6. gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania);
 7. obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 8. gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.;
 9. na usługi rozwojowe nie odpowiadające na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu umówienia się na spotkanie z naszym pracownikiem.

Copyright © 2019 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.