Unia Europejska

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

obowiązująca w MW CONSULTING Sp. z o. o.

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MW Consulting Sp. z o. o.

z siedzibą w Szczecinie, przy placu Stefana Batorego nr 3 lok. 200, 70-207 Szczecin, posiadający NIP: 852-265-80-85, posiadający REGON: 383966740, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000796332

w dalszej treści zwany także „Administratorem”.

1. Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

2. Dane kontaktowe Administratora w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych:

 • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon kontaktowy: + 48 791 200 809

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

4. Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczony cel,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczone przechowywanie,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.

§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Zgodnie z z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:

 • wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. zawierania oraz wykonywania wszelkich umów, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym w szczególności w celu zawierania oraz wykonywania umów w ramach projektów dofinansowanych zgodnie z ustanowionymi dla tych projektów zasadami, umów o dofinansowanie, umów szkoleniowych, podjęcia decyzji o rodzaju niezbędnych zabezpieczeń zgodnie z ustanowionymi wymogami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla nawiązania i wykonania umowy. Obowiązek podania danych osobowych w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem wynikającym z zasad określonych dla danego projektu.
 2. wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i wynikających z zawartych przez Administratora umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie realizacji projektów dofinansowanych zgodnie z ustanowionymi dla tych projektów zasadami, projektów dotacyjnych, szkoleniowych i innych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).Podanie danych osobowych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa lub jest wymogiem wynikającym z zasad określonych dla danego projektu.
 3. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych organów, prowadzenia sprawozdawczości oraz raportowania zgodnie z nałożonymi na Administratora obowiązkami, prowadzenia obsługi administracyjnej, korporacyjnej oraz księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych osobowych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);
 7. tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. zapewnienia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz danych osobowych, zabezpieczenie mienia Administratora, zabezpieczenie mienia pracowników Administratora oraz osób postronnych przebywających w siedzibie Administratora poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń (w tym także monitoringu) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO).

3. Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.

 § 3. Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych

1. W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, informacje dotyczące sytuacji zawodowej, miejsca pracy, wykształcenia, preferencji szkoleniowych, informacje dotyczące sytuacji rodzinnej w przypadku pojawienia się takiego wymogu w danym projekcie dofinansowanym lub projekcie edukacyjnym. Dane szczególnych kategorii obejmujące np. dane o stanie zdrowia przetwarzane są wyłącznie w szczególnych przypadkach, a przede wszystkim w przypadku pojawienia się takiego wymogu w danym projekcie dofinansowanym lub projekcie edukacyjnym.

 § 4. Okres przechowywania danych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu publicznego;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, przetwarzanie obejmuje okres realizacji tej umowy oraz okres do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 5. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez zgoda, dane osobowe przetwarzane są do czasu jej cofnięcia.

 § 5. Pliki cookies

1. Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

2. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

 • Analityczne - wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
 • Funkcjonalne - wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
 • Reklamowe - wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
 • Związane z social media - wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

 Zarządzanie plikami cookies

 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

 § 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE - USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 7. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności do:

 1. właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej zgodnie z wymogami nałożonymi na Administratora;
 2. Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Zarządu Województwa, Komisji Europejskiej oraz organów administracji publicznej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz innych uprawnionych lub wskazanych przez powyższe instytucje podmiotów,
 3. banków, instytucji finansowych i innych podmiotów upoważnionych do pozyskania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 4. Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz innych biur informacji gospodarczej,
 5. podmiotów prowadzących działalność inwestycyjno – kapitałową w partnerstwie z Administratorem, na mocy zawartych umów i porozumień,
 6. podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, dostawcy usług i partnerzy, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego);
 7. banków oraz podmiotów obsługujących transakcje płatnicze;
 8. podmiotów świadczących pomoc prawną,
 9. firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 10. podmiotów lub organów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania tych danych;
c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przeniesienia swoich danych osobowych;
g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

2. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zmiany naszej polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

2. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w toku procesu rekrutacyjnego jest firma MW CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy placu Stefana Batorego 3/200, 70-207 Szczecin, posiadający NIP: 852-265-80-85, posiadający REGON: 383966740, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000796332, w dalszej treści zwany także „Administratorem”.

2)      Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami oraz roszczeniami.

Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska.

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora uczestniczący w procesie rekrutacji.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:

 • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego - do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu udziału w dalszych rekrutacjach - do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 • dla celów archiwalnych (dowodowych) - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8)      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2019 r.

Copyright © 2022 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.